PL RU

Instytut Europejski

im. Mikołaja Kopernika

INSTYTUT EUROPEJSKI

Instytut Europejski im. Mikołaja Kopernika to międzywydziałowa jednostka organizacyjna z siedzibą w Bydgoszczy. Do podstawowych zadań Instytutu Europejskiego należą:

  • nadzór nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni na Ukrainie. Korelacja z działaniami na terenie całej Europy Wschodniej oraz Bliskim Wschodzie, w szczególności w zakresie oferty edukacyjnej lub badawczej opierającej się na języku rosyjskim,
  • koordynacja współpracy prowadzonych na fundamencie relacji partnerskich instytucji z Ukrainy z jednostkami WSG,
  • inicjowanie i rozbudowa struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za współpracę z partnerami ukraińskimi i partnerami z innych krajów Europy Wschodniej,
  • przeprowadzanie badań naukowych w dziedzinach i dyscyplinach, z którymi związane są kierunki studiów prowadzone przez jednostki podstawowe Uczelni oraz w zakresie twórczości naukowej, w tym publikacji dzieł naukowych,
  • koordynowanie prac prowadzonych w ramach projektów przez sieci tematyczne lub przez konsorcja, w których udział będzie brała Uczelnia, 

 

W ramach Instytutu Europejskiego funkcjonować będą cztery centra: Centrum Kursów Przygotowawczych (CKP) -  którego celem ma być przygotowanie pochodzących z Ukrainy kandydatów na studia do podjęcia studiów prowadzonych przez jednostki podstawowe WSG funkcjonujące w Polsce.  Przewiduje się w związku z tym prowadzenie tzw. kursów podstawowych, które pogłębiać będą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu planowanego kierunku studiów oraz tzw. kursów przygotowawczych, które ukierunkowane będą na polepszenie stopnia przystosowania do podjęcia i kontynuowania studiów w Polsce. 

Kolejną jednostką jest Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP), które będzie prowadziło kursy językowe, przygotowujące do podjęcia studiów w języku polskim. W jednostka CKiJP stanowić będzie podstawę do utworzenia  Centrum Kultury i Języków Europy Środkowej, w którym będzie prowadzone nauczanie innych języków obcych niż polski - głównie języki słowiańskie, w których studenci chcą podejmować studia za granicą, zwłaszcza w krajach UE.   Obok nauczania języka polskiego dla obcokrajowców CKiJP prowadzić będzie certyfikację znajomości języka polskiego -  w tym certyfikację dla nauczycieli -  jak także udzielać będzie akredytacji dla szkół językowych działających na Ukrainie. Zadaniem CKiJP będzie także utworzenie programu współpracy edukacyjno-kulturowej z instytucjami kultury oraz współpracy ze szkołami - zwłaszcza tymi które działają wśród mniejszości polskiej lub prowadzących nauczanie języka polskiego. 

Trzecią jednostką organizacyjną, działającą w strukturach Instytutu Europejskiego jest Centrum Współpracy Akademickiej (CWA) - odpowiedzialne za rozszerzenie, intensyfikację, koordynację i pogłębienie współpracy WSG z uczelniami ukraińskimi.  Do najważniejszych zadań jednostki należeć będzie: realizacja programów podwójnego dyplomowania, akredytowanie programów kształcenia innych uczelni ukraińskich, wspólne programy edukacyjne, w tym na poziomie studiów podyplomowych, szkolenia dla kadry akademickiej oraz staże naukowe, a także staże dla studentów oraz współpraca w zakresie opracowania i realizacji projektów ukierunkowanych na podniesienie jakości kształcenia, jakości studiowania, standardów programowych, metod weryfikacji kompetencji studentów, a także administracyjna obsługa nostryfikacji dyplomów stopni naukowych kadry potencjalnych nauczycieli akademickich, która zdobywała stopnie na Ukrainie ( nie podlegające uznaniu ich równoważności ze stopniami zdobytymi w Polsce na podstawie umów międzynarodowych).                  

Czwartą jednostką w ramach Instytutu stanowi Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP), które będzie odpowiadać za współpracę WSG - w tym samego Instytutu - z partnerami biznesowymi z Ukrainy. Uczelnia posiada znakomicie zorganizowane jednostki dedykowane nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w siedzibie Uczelni. Wypracowano model nawiązywania kontaktów uczelni z biznesem, kojarzenia partnerów akademickich i biznesowych oraz identyfikacji potrzeb przedsiębiorców. Model ten zamierza się zastosować w odniesieniu do przedsiębiorstw ukraińskich. Ponadto chodzi także o działania mające na celu inkubację przedsiębiorczości, prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców i przedstawicieli firm, rozwój postaw przedsiębiorczych wśród ogółu społeczeństwa, w tym ukraińskiej młodzieży szkolnej i akademickiej.


Mikołaj Kopernik jako Patron Instytutu Europejskiego Wyższej Szkoły Gospodarki

Władze Uczelni, w konsultacji z partnerami zagranicznymi, podjęły decyzję o nadaniu Instytutowi Europejskiemu imienia Mikołaja Kopernika. Patron symbolizuje cele Instytutu Europejskiego WSG, a zarazem będąc powszechnie rozpoznawalny na całym świecie, w tym także na terenie Wschodniej Europy i Bliskiego Wschodu, nie wzbudza kontrowersji o charakterze kulturowym, światopoglądowym, czy religijnym, pomimo tego, że był stanu duchownego i pełnił ważne funkcje kościelne.

Znaczenie odkrycia Kopernika, zwanego często „przewrotem kopernikańskim”, stawia go w rzędzie najwybitniejszych postaci nauki w historii świata, pośród takich olbrzymów umysłu, jak: Kepler, Newton, Darwin, Einstein, Hubble, Fleming czy Heisenberg. Wybór Kopernika na patrona podkreśla przy tym uniwersalne wartości i wspólne dziedzictwo łączące Europę i jej najbliższe otoczenie, które wyrosło na gruzach cesarstwa zachodniego i wschodniego, dziedzictwa Rzymu i Bizancjum. Wybór patrona podyktowany był także uznaniem uniwersalnych wartości humanizmu i europejskiej myśli filozoficznej, która w dociekaniach nad naturą i przyczyną uniwersum, upatrywała najdoskonalszy przejaw życia rozumnego.

Kopernik należał do grona najlepszych i najdostojniejszych przedstawicieli tej myśli. Można z powodzeniem o nim powiedzieć, że był człowiekiem Renesansu, wszechstronnie wykształconym: astronomem, matematykiem, prawnikiem i lekarzem. Ten wybitny Polak poza heliocentryczną koncepcją budowy świata, swoim traktatem o biciu monety i o podatkach wniósł także wkład w nauki ekonomiczne.

Przy wyborze patrona ważna była jego biografia, w tym historia jego rodu, która zaczyna się na Śląsku, będącym wówczas ziemią pogranicza, pozostającej wówczas pod wpływem wielu kultur. Urodzony w Toruniu, który pozostawał wzorem pokojowego i zgodnego współżycia ludzi różnych kultur i wyznań. Studiował w różnych miastach i państwach, w Krakowie, Padwie i Bolonii. Prowadził swoje naukowe dociekania na Warmii, w której wpływy te były już wyraźnie znaczone. Był zatem postacią na wskroś uniwersalistyczną – jakże charakterystyczną dla kreującej się na przełomie XV i XVI wiek roli Rzeczypospolitej jako pośrednika między Zachodem a Wschodem Europy. Była ona zdolną do przyswajania technicznych rozwiązań napierającego na Południe Europy Imperium Osmańskiego, które pośredniczyło także we wpływach kulturowych ludów i narodów rozsianych na południowych i wschodnich wybrzeżach basenu Morza Śródziemnego.

Również czasy przełomu w których żył, sprzyjały podejmowaniu nowych wyzwań, stawianiu śmiałych hipotez, dostarczaniu nowych uzasadnień, krótko mówiąc sprzyjały odważnemu i nieschematycznemu myśleniu. Kopernik czerpiąc z zasobów duchowych minionej epoki, potrafił swój potencjał intelektualny skierować w stronę nowych czasów, których najważniejszym przejawem miała stać się nauka. Nie może zatem ten skromny i bezpretensjonalny ojciec nauki nowożytnej – nasz rodak, a zarazem ziomek z Kujaw i Pomorza – nie stać się Patronem Instytucji, która formułuje tak szeroką i głęboką dla siebie misję.

STRUKTURA

KONTAKT

Biuro Rekrutacji Międzynarodowej
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2

 tel. +48 52 5670792

 e- mail: study@byd.pl

ŚLEDZ NAS

© 2015 Wyższa Szkoła Gospodarki